För mästaren Lasker var schackspelet en kamp
Det påstås att Lasker, doktor i matematik och stormästare i schack, en gång såg en rovinsekt överfalla, döda och äta upp en annan insekt, vilket fick honom att fundera på om det fanns, eller gick att konstruera, en varelse, en macheoid, som alltid var segerrik. Den skulle i så fall behöva en överlägsen strategi.
        Trekvarts sekel senare hade John R. Boyd studerat 2500 år av mänskliga konflikter och funnit att avgörande för kampen var förmågan till observation, omorientering och handling, snabbare än motståndaren. Resultatet är generellt och gäller alla system. En individ, en projektgrupp, ett produktutvecklande företag, eller en nation.
Observandum
Lägg märke till att Boyds O-O-D-A-loop inte är en loop på samma sätt som till exempel Demmings wheel i kvalitetsarbete, som man genomlöper steg för steg, varv efter varv. Så är inte Boyd-loopen, utan här sker en kontinuerlig Observation-Orientation med Decide-Act när så är påkallat. Alltså en kontinuerlig, ständig process med pågående aktiviteter - inte ett cykliskt förlopp!

Observe
Man måste observera utan att förvränga. Vad man kan observera beror på vilka mentala modeller man har, hur man är orienterad. Så ens orientering bestämmer vad man ser. Det man saknar begrepp för kan inte observeras. Det man söker observera är i ständig förändring.

Orient
Orientering är anpassning till den observerade verkligheten. Vad man observerar beror av orienteringen som beror av genetiskt arv, kulturella traditioner, tidigare erfarenheter, ny information (om man förmår ta den till sig), och analys och syntes av läget (att se det som inte kan ses med ögonen).
        Creation & Destruction
står för det faktum att man måste förstöra, överge, en mental modell för att kunna ta till sig en ny. Det kan vara nog så svårt att bryta etablerade mönster. Speciellt sådana som blivit internaliserade och därmed omedvetna. Det är här som de största svårigheterna visar sig.
        Det är intressant tycker jag att Yagyu Munenori (1571-1646), strateg och Shogunens fäktlärare, talade om nödvändigheten av att inte fastna, att inte låta uppmärksamheten dröja sig kvar.
        Också Miyamoto Musashi (ca1585-1645), en av alla tiders störste svärdfäktare, talar om detta när han skriver att det  gäller att ha ett öppet, fritt och flytande sinne.

 next>
Decide
Baserat på en hypotes om verkligheten och trolig utveckling fattar vi beslut, som kommer att påverka den del av verkligheten som vi observerar.

Act
Våra handlingar påverkar, förändrar, den observerade verkligheten och därmed vår observation. Orienteringen påverkar handlingen, beslutets genomförande, eftersom vårt förfaringssätt beror av samma faktorer som orienteringen: tidigare erfarenheter, kulturella traditioner, etc. Det mesta av denna påverkan är omedveten.
        Att medvetandegöra den är en del av att känna sin fiende och att känna sig själv, som Sun Tzu sa.

Friktion & dimma
Carl von Clausewitz menade att det enda som skiljer krig på papperet från krig i verkligheten är friktion. Med friktion i krigskonsten menade Clausewitz all osäkerhet och alla de små misstag och oförutsebara missräkningar som adderas till varandra och som kan leda till oöverstigliga hinder.
        Clausewitz talade också om slagfältets dimma som var osäkerheten och ofullständigheten i bilden av händelseutvecklingen och det beslutsunderlag som ligger till grund för ledningen av verksamheten.
        Friktionen spelar en stor roll i Boyd-loopen för en organisation. Det gäller att minska den i de egna leden och genom diverse åtgärder öka den hos motståndaren. Lyckas man riktigt bra, så kan det hända att motståndarens förmåga fullständigt bryter samman.
        I produktutvecklingssammanhang föreligger i hög grad både friktion och informationsdimma. Ledning av produktutvecklingsprojekt handlar just om att hantera dessa båda svårigheter.

Home - Strategy - Product Dev - Project - Services - Publications - Books - Contact - CV
STRATEGY - BOYD LOOP - MANEUVER THINKING