Stavelsen bu finner vi också i bushi som betyder krigare och i bujutsu som betyder krigarens tekniker, rätta handgrepp och metoder för att använda olika vapen och annan utrustning.
        I Japan, som var ett klan- eller feudalsamhälle, fanns ingen central skola för krigskonst utan det uppstod hundratals olika skolor, ryu, som lärde ut likartade system innefattande tekniker för pilbåge, hillebard, spjut, svärd, ridning, binda fångar, handgemäng, signalteknik, stridsfältsformeringar, fältarbeten, etc.
        Den japanska krigskonsten utvecklades inte på samma sätt som i Europa där den tekniska utvecklingen kom att förändra taktiken, och den öppna debatten och utvecklingen inom vetenskaperna påverkade strategiutvecklingen.
        I Europa sprang utvecklingen ifrån de gamla eggvapens- och handgemängs-teknikerna. De blev omoderna och föll i glömska eller omformades till sporter såsom brottning, boxning, skytte, fäktning, orientering, simning, ridning, mfl. Så var det inte i Japan som i tekniskt, militärt och politiskt hänseende var ett efterblivet land fram till slutet av 1800-talet.
        I Japan kom de gamla teknikerna att bevaras och omhuldas fram till modern tid, speciellt i vissa kretsar, och särskilt under den starkt nationalistiska och militaristiska perioden i Japan från sekelskiftet fram till och med andra världskriget.

Historisk tillbakablick
Europa år 1443
I svenskan har vi uttrycket pennan och svärdet. Japanerna talar på samma sätt om bunbu, som står för penseln/ordet/reglerna/lagarna och vapenmakt/våld. Man ansåg, med rätta får man väl säga, att staten vilar på lagen och våldet, som staten har ensamrätt till, det vill säga rättsapparat och försvar. Bunbu kan också betyda militärakademi eftersom man ansåg att de som skulle utöva våld med nödvändighet måste ges en boklig bildning som en balanserande och modererande faktor.
Stavelsen bu finner vi också i bushi som betyder krigare och i bujutsu som betyder krigarens tekniker, rätta handgrepp och metoder för att använda olika vapen och annan utrustning.
I svenskan har vi uttrycket pennan och svärdet. Japanerna talar på samma sätt om bunbu, som står för penseln/ordet/reglerna/lagarna och vapenmakt/våld. Man ansåg, med rätta får man väl säga, att staten vilar på lagen och våldet, som staten har ensamrätt till, det vill säga rättsapparat och försvar. Bunbu kan också betyda militärakademi eftersom man ansåg att de som skulle utöva våld med nödvändighet måste ges en boklig bildning som en balanserande och modererande faktor.
Stavelsen bu finner vi också i bushi som betyder krigare och i bujutsu som betyder krigarens tekniker, rätta handgrepp och metoder för att använda olika vapen och annan utrustning.

Japan 542 år senare
I svenskan har vi uttrycket pennan och svärdet. Japanerna talar på samma sätt om bunbu, som står för penseln/ordet/reglerna/lagarna och vapenmakt/våld.
        Man ansåg, med rätta får man väl säga, att staten vilar på lagen och våldet, som staten har ensamrätt till, det vill säga rättsapparat och försvar. Bunbu kan också betyda militärakademi eftersom man ansåg att de som skulle utöva våld med nödvändighet måste ges en boklig bildning som en balanserande och modererande faktor.
Vid tiden för andra världskriget
Har vi i väst bara ett mindre antal ändamålsenliga handgemängstekniker kvar som tränas och utvecklas inom vissa militära förband. I Japan däremot lever teknikerna från 1400 - 1700-talet kvar även om de kanske inte alltid är så effektiva eftersom de utvecklades för en miljö som inte längre finns.
        Vad man däremot upptäcker i Japan är att intensiv träning i bergränsade delar av krigarens hantverk kan ha en fostrande och utvecklande inverkan på individen
.
Europa 1674
Japan 1974
Europa 1674
Europa 1512
Japan 2001
Europa 1674
Europa 1537
De gamla, kanske för sin tid realistiska, jutsu-stilarna dör i stort sett bort under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, eller omformas till do. Alltså bujutsu blir budo, krigarens väg, med stark betoning på 1/ för en antikvarisk miljö eventuellt fungerande tekniker och 2/ mentala aspekter, som emellertid numera är nästan helt borta i många budosporter.
        Bujutsuns yttre fiende blir i budo en inre fiende, det egna egot.
        Ett problem för budon har varit den långa fredsperioden i Japan (mitten av 1600-talet till slutet av 1800-talet) och Japans isolering från omvärlden som medfört en djupfrysning av teknikerna och en  frånvaro av testmöjligheter. Under tidens gång när tekniker förts från generation till generation har teknikerna gradvis förlorat praktisk relevans.
        Man kan se detta i betydelsen av ändelsen -do i de olika budoarterna, som brukar översättas med do = konst. Konst har två betydelser hos oss: 1/ konst i betydelsen ingenjörskonst, byggnadskonst, skrivkonst, smideskonst, etc, och 2/ konst i betydelsen konstsmide, konsthantverk, konstnärers verk, konstskrift, etc. I det förra fallet handlar det om praktiskt nyttig kunskap, förmågan att kunna göra något; tekniker som testas mot den yttre verkligheten (prövas av Gud skulle man kunna säga om man var religiös). I det senare fallet, fall 2/, har den praktiska nyttan fösvunnit och teknikerna behöver inte fungera i verkligheten. Avsikten är istället att framkalla en känsla eller mental reaktion hos betraktaren eller den som upplever konsten.
        Att budo ändrat betydelse från konst enligt 1/ till 2/ enligt ovan vore ju gott och väl om det inte vore så att budons innersta väsen och det som är verkligt värdefullt i ett vidare samanhang, samtidigt gick förlorat. Budo har i varierande grad urartat till en barnslig lek. Emellertid finns det hopp. Det finns fortfarande enstaka individer och enklaver av utövare som håller fast vid den äldre meningsfullare varianten av budo.

next >

AIKIDO - HISTORY - AIKIDO VS BUDO - SELFDEFENSE - IS AIKIDO SELFDEFENSE? - MEDITATION - BENEFITS
Home - Strategy - Product Dev - Project - Services  - Publications  - Books - Aikido - Contact - CV