Home - Strategy - Product Dev - Project - Services - Publications - Books - Contact - CV
A META VIEW  - BUSINESS POSSIBILITY - PD PROCESS  - PD STRATEGIES - NEED FOR SPEED
DYNAMIC PD - DPD CONTROL - CLASSIC CONTROL  -  COLLOCATION   
Genom att i DPD-styrsystemet ta bort de delar som är specifika för DPD, tumregler, kontinuerligt rapporterande av arbetsresultat, affärsmöjlighetens inflytande på projektmålet (rörligt mål) och jämförelse och modifiering, så försvinner det mesta av den styrande strukturen.
    Vad som förloras är främst feedback-loopar och det som kvarstår är den svaga styrstrukturen som man finner i metoder såsom SE/CE, IPD, SG, etc. Se figuren nedan som visar det svaga styrsystemet hos en stage-and-gate process.
Styrsystemet hos en stage-and-gate process har i stort sett bara en feedback-loop, och den fungerar bara vid grindarna. Resten av tiden förlitar man sig till vad som riskerar att vara icke aktuella rapporter om arbetsresultat och planer.
    Affärsmöjligheten påverkar bara projektmålet vid projektstarten (stillastående mål) och planerna modifieras, om alls, enbart vid grindarna. Detta är en "plan the work and work the plan" typ av styrsystem.
    I biologisk evolution gör sig arter av med de delar av sitt nervsystem som de saknar användning för. Om de till exempel lever i fullständigt mörker så förlorar de med tiden sin synförmåga. På samma sätt kan man argumentera att ett PD-projekt, sett som en organism, inte behöver ha ett särskilt välutvecklat styrsystem om förhållandena är stabila, omgivningen är oförändrad över projektets livstid, och projektmedlemmarna agerar perfekt baserat på perfekt kunskap.
Vi kan ha många av dessa saker, men inte den sista; perfekt kunskap är inte tillgänglig (och antagligen inte perfekta teammedlemmar heller).
    Emellertid, även om vi kunde, så skulle detta inte räcka, som vi vet från komplexitetsteorin. Perfekt kunskap möjliggör inte perfekta planer. Därför är stage-and-gate systemets styrsystem alltid otillräcklig, och mer så, desto fortare villkoren förändras.
Detta har oavsiktligt upptäckts i verkliga tillämpningar. Jag har möt företag som i sitt kvalitetssystem specificerar en stage-and-gate process och som när man frågar dem, starkt påstår att de följer en ren stage-and-gate process. Men när man ser efter närmare, så upptäcker man att de, på förekommen anledning, använder en modifierad, eller hybridform av stage-and-gate där styrgruppen som egentligen bara skall kallas in vid grindarna i själva verket fungerar som en sponsorgrupp. Denna sponsorgrupp kallar titt som tätt till sig projektledaren för att denne skall rapportera hur projektet förlöper och motta sponsorgruppens styrning mellan grindarna.
    Emellertid, sådana hybridprocesser fungerar dåligt och kan inte mäta sig med det fullödiga styrsystemet hos DPD.